۰ رأی
شرح خدمات
 فیزیوتراپی پویای سلامت
تحت نظر دکتر فرید بحرپیما
دکترای تخصصی فیزیوتراپی
شاک ویو،ورزش درمانی،منوال تراپی،مگنت تراپی،ایرکامپرشن،ماساژ
لیزر پر توان و لیزر اسکنر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)