۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه تن آوران
برنامه غذایی، هوازی، برنامه برای دستگاه
سالن مجهز به دوش، هواکش و تهویه مناسب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)