۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رویا وزیری جاوید
تغذیه و کنترل وزن
رژیم درمانی در ‌ICU
رژیم درمانی در بیماری‌های کلیوی
مدیریت ریسک
مدیریت بحران
کارگاه CRP
مدیریت استراتژیک
ترویج تغذه با شیر مادر
سمینار تغذیه با شیر مادر و کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)