۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد آذرفر
دکترای عمومی
دوره های آموزشی تئوری و عملی تغذیه و بدنسازی حرفه ای ورزشکاران در آکادمی بایرن
دوره تغذیه و رژیم درمانی در بیماریهای مرتبط با چاقی تحت نظر آکادمی زیبایی و تناسب اندام آمریکا
اخذ مدرک تغذیه سالم و رژیم درمانی از پاریس
عضو انجمن تغذیه آمریکا (ASN)
عضو انجمن رژیم درمانی آمریکا(ADA)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)