۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه بدن سازی و استخر لاماسیا
مجموعه مجهز به سیستم تصفیه میکروبی و قارچی همراه با کلر می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)