۰ رأی
شرح خدمات
استخر قائم
استخر تمیز با پرسنل خوش برخورد و مجرب با امکانات رفاهی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)