۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدحسین سپهریان
تزریق و رادیوفرکوئنسی در بیمارانی که پس از جراحی درد آنها باقی مانده است
جراحی بسته دیسک کمر و گردن
تزریق مواد موسوم به سیمان در مهره های شکسته
کارگذاری کانترهای تزریق دارو و مخدر در کمر
کاهش چسبندگی بعد از عمل با روشهای جدید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)