۰ رأی
شرح خدمات
عفت السادات مرقاتی خویی
دکترای رفتارشناسی جنسی از استرالیا
کارشناس ارشد مامایی
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه سلامت جنسی-خانواده بیمارستان امام خمینی (ره)
بنیانگذار گروه سلامت جنسی رسش
کارشناس برنامه های سلامت تلویزیون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)