۰ رأی
شرح خدمات
دكتر منصور فاتحی کهورین
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی
دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از آمریكا
عضو انجمن رادیولوژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)