۰ رأی
شرح خدمات
دكتر عليرضا ظهيری
فارغ التحصيل بورد تخصصی راديولوژی از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
فلوشيپ MRI از انگليس
فلوشيپ نوروراديولوژی ( Neuroradiology ) از كانادا
عضو انجمن ECR اروپا و RSNA امريکا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)