۰ رأی
شرح خدمات
دکترهمایون مصلحی مقدم
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکترای تخصصی پرتوشناسی تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
عضو انجمن ملی نخبگان ایران
عضو انجمن رادیولوژی ایران
عضو انجمن رادیولوژی اروپا
فلوشیپ سی تی اسکن دردانشگاه شهیدبهشتی
فلوشیپ ام ار ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای گواهینامه های بین المللی غربالگری و ناهنجاری های جنینی و اکوکاردیوگرافی از انجمن FMF انگلستان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)