۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهرانگیز رحمانی
دكتری پزشكی دانشگاه مشهد
دكتری تخصصی راديولوژی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
گذراندن دوره فوق تخصصی سونوگرافی به مدت ۶ ماه در لندن
دوره فوق تخصصی سی تی اسكن به مدت ۶ ماه در دانشگاه شهيد بهشتی
عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)