۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی تخصصی دهان، فک، صورت و فتوگرافی پزشکی آزادی
رادیولوژی تخصصی دهان، فک، صورت و فتوگرافی
رادیولوژی دهان فک و صورت
رادیوگرافی پانورامیک
بایت وینگ
اکلوزال
کلیه رادیوگرافی های جمجمه
رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی-فکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)