۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مادر
زیر نظر متخصصین پاتوبیولوژی و آزمایشگاه
با بهرمندی از پرسنل مجرب و جدیدترین متدهای آزمایشگاهی
جواب دهی آنلاین برای بیماران و پزشکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)