۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه بیمارستان شهید مدرس
انجام کلیه آزمایشات روتین و تخصصی
انجام کلیه آزمایشات هورمونی
مجهز به کلیه دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)