۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پزشکی مهر
۳۵ سال خدمت علمی و آزمایشگاهی
دکتر یوسف پورخوشبخت عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی
پرسنل کار آزموده و دقیق
دستگاههای پیشرفته
ارائه نتایج دقیق
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)