۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر یوسفی
دارای تجهیزات روز کشور
انجام کلیه آزمایشات تشخیص پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)