۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند
مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی
تخصصی و فوق تخصصی
سیتولوژی، پاتولوژی و تشخیص مولکولی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)