۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر ویشکائی
نجام انواع غربالگری سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیر) با جوابدهی یکروزه
تعیین زردی نوزادی، گروه خون و قند نوزادی بدون نیاز به خونگیری وریدی و جوابدهی لحظه ای
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)