۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تشخیص طبی طبیب
انجام آزمایشات عمومی و تخصصی
نمونه گیری از کودکان و نوزادان توسط متخصصین مجرب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)