۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ارغوان
انجام کلیه آزمایشات عمومی و تخصصی
تشخیص ملکولی و اندازه گیری کمی و کیفی ویروس ها و باکتری های بیماری زا
تست غربالگری نوزاد
تست ده موردی اعتیاد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)