۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه تخصصی سپنتا
آزمایشات نازایی و ناباروری
آزمایشات هورمون شناسی
آزمایش عدم اعتیاد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)