۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا مدرسی
متخصص کودکان و نوزادان
مشاوره در امور بهداشت و تغذیه کودکان
واکسیناسیون اطفال و نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)