۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر مژگان جاودانی مسرور
دکتر مژگان جاودانی مسرور تنها متخصص زنان و زایمان است و در بیمارستان اکبر آبادی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)