۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نیما رضایی
بررسی جهش پروترومبین، فاکتور پنج، ژن و...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)