۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رامین مسکوب
متخصص اطفال
فارغ التحصیل پزشکی عمومی دردانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل رشته تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
کنترل رشد و غربالگری اطفال
پایش رشد و تغذیه اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)