۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر ریحان میردامادی
دکتر ریحان میردامادی متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر میردامادی در بخش زنان و زایمان بیمارستان توس فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)