۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر فرشته دهقان
**تماشای فیلم برای کودک در حین درمان**
**اتاق بازی کودک در زمان انتظار**
متخصص دندانپزشکی کودکان
فلوشیپ (فوق تخصص) دندانپزشکی بیمارستانی
درمان تحت بیهوشی و آرامبخشی برای بیماران کم سن، مضطرب و دارای ناتوانیهای ذهنی و جسمی
×
۴ / ۱
۴ / ۲
۴ / ۳
۴ / ۴
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)