۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ماندانا شعبان
دکتری روان شناسی، دانشگاه الزهرا
ارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه بین المللی امام خمینی
کارشناسی روان شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
×
۲ / ۱
۲ / ۲
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)