۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی کودکان
بازی های هدفمند ، توانمند سازی کودکان، افزایش مهارت های حرکتی و اجتماعی
زیر نظر کارشناس ارشد تربیت بدنی و مربیان متخصص حوزه کودک
کارشناس ارشد تربیت بدنی، گرایش رشد حرکتی کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)