۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه ورزشی رشد
مجهز به دستگاه های تکنو جیم
منتخب به عنوان باشگاه برتر شمیرانات
سونا بخار و خشک
همراه با فضای پارک مناسب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)