۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضا دشتی
تعیین میزان آب و چربی بدن و میزان اضافه و کمبود در اندامها و شکم
ترمیم جای زخم و جوش
از بین بردن خط پیشانی و خط اخم
حجم دهی لب، خط خنده و گونه
تزریق دارو برای رویش موی سر و بهبود خطوط ریز صورت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)