۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ایندیرا خانال
کادر درمان و دندانپزشک کودکان
درمان دندانپزشکی در کلینیک بیمارستان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)