۰ رأی
شرح خدمات
محبوبه پاک نژاد
مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره دیدار
کارشناسی روانشناس بالینی
کارشناس ارشد روانشناس عمومی
روانشناس بالینی کودک و نوجوان
عضو سازمان نظام روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی ایران
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان
بازی درمانگر کودک محور
مدرس دوره های فرزند پروری
مدرس دوره های مهارت های زندگی کودک و نوجوان
روانشناس کودک و نوجوان و بازی درمانگر مرکز جامع خدمات مشاوره سازمان بهزیستی
روانشناس کودک و نوجوان و بازی درمانگر مرکز مشاوره نهال
روانشناس کودک و نوجوان و بازی درمانگر مرکز مشاوره بهار
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)