۰ رأی
شرح خدمات
عاطفه پویا
کارشناسی روانشناسی عمومی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مشاور مرکز پرورش نبوغ البرز
روانشناس مددجویان و پرسنل بنیاد خیریه کامرانی
روانشناس بالینی مرکز مشاوره حضوری سازمان بهزیستی شهر تهران
مشاور صدای مشاورتهران(۱۴۸۰)
روانشناس بالینی با رویکرد شناختی رفتاری در حوزه اختلالات هیجانی در کلینیک آرسین
روانشناس بالینی با رویکرد شناختی رفتاری در حوزه اختلالات هیجانی در کلینیک نهال
عضو کارگروه تخصصی شرکت دانش بنیان پویندگان دانش( بررسی آزمون‌های روانشناختی و مصاحبه های بالینی به منظور شناسایی
سوابق علمی و پژوهشی:
عنوان پایان نامه : نقش واسطه‌ای ترومای کودکی و پرخاشگری پنهان در ارتباط با سبک‌های والدگری و اختلال وسواسی جبری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)