۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مونا فلسفی
روانشناسی کودک تنها به چگونگی رشد کودکان از لحاظ فیزیکی نمی‌پردازد بلکه به توسعه روانی، عاطفی و اجتماعی آن‌ها نیز توجه زیادی دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)