۰ رأی
شرح خدمات
طناز فرخ زاد
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره زوج درمانی
مشاوره فردی (افسردگی، اضطراب، شکست عشقی، مسائل بین فردی، مسائل عاطفی، آموزش مهارت های زندگی و دیگر مسائل مربوط به دوران جوانی و نوجوانی)
خودشناسی و ارتقاء کیفیت زندگی با استفاده از رویکرد واقعیت درمانی (انظریه انتخاب)، اکت و طرحواره درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)