۰ رأی
شرح خدمات
ثنا حاج عباس فارسی
فوق لیسانس روانشناسی گرایش عمومی
لیسانس روانشناسی گرایش مشاوره و راهنمایی
رمان وسواس ، افسردگی، اضطراب، زوج درمانی، بازی درمانی، آموزش پیش از ازدواج و پس از ازدواج به روش شناختی- رفتاری ، اعتیاد، اختلالات روانی، مهارت های زندگی، سکس تراپی، آموزش جنسی کودکان ،ترس، گروه درمانی، خاانواده درمانی، زوج درمانی، جلوگیری از خیانت های زناشویی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)