۰ رأی
شرح خدمات
شادی جوادی
کارشناسی روانشناسی عمومی
كارشناسى ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم تحقیقات
کارگاه و سوپرویژن طرحواره درمانی
کارگاه طرحواره درمانی کودک و نوجوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)