۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهروز مستخدمین حسینی
مربی و مشاور مرکز اختلال رفتاری و یادگیری ( سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶ )
مدرس آموزش عالی فرهنگیان ( سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۷۷ )
مدرس پیام نور ( سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۲ )
مرکز اختلال رفتاری کودکان بشارت (۱۳۷۲-۱۳۷۱)
مرکز اختلال رفتاری کودکان پیک و هنر (۱۳۸۲-۱۳۷۲)
مدرس آموزش عالی فرهنگیان شهدای مکه
مدرس دانشگاه پیام نور تهران و شهر قدس
مشاور کودک و خانواده مرکز مشاوره نیک اندیشان ( از سال ۱۳۸۳ تا کنون )
مشاور کودک و خانواده مناطق یک ، چهار ، شش و هشت ( سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۸۳ )
مدرس کارگاه رشد کودک مدارس مناطق شش و هفت تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)