۰ رأی
شرح خدمات
منا جاسمی زرگانی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی روانشناسی عمومی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)