۰ رأی
شرح خدمات
پریسا عزیزی
مرکز مشاوره دانشگاه رودهن زیر نظر دکتر مجتبایی
مرکز مشاوره نیستان زیرنظر دکتر ابراهیمی مقدم
مرکز توانبخشی سیدالساجدین
مرکز توانبخشی آفتاب
کلینیک بهزیستی وحدت
خانه های سلامت شهرداری منطقه ۴
مرکز مشاوره نیک اندیشان زیرنظر دکتر بهزادی
مشاوره دکتر دارینی واقع در شرق تهران
مرکز مشاوره گروه همراه در غرب تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)