۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نیلو
مرکز تخصصی آزمایش های بارداری و غربالگری نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)