۰ رأی
شرح خدمات
مسیحا رودکی
روانشناس، زوج درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)