۰ رأی
شرح خدمات
عارفه منجم
روانشناس، روان ‏تحلیلگر
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و اینک دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)