۰ رأی
شرح خدمات
لیلا بخشعلی‌زاده
آسیب‌شناس گفتار و زبان در حوزه کودک
اختلالات تلفظی
تأخیر گفتاری و حرکتی
سندرم داون و کم‌توان ذهنی
اختلالات نافذ رشد و اوتیسم
اختلالات یادگیری
بیش‌فعالی
اختلال توجه و تمرکز
اختلالات بلع کودکان
اختلال مکیدن و بلع نوزادان
دیزارتری
آپراکسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)