۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرزانه تمرچی
دکتری دانشگاه خوارزمی تهران
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه خاتم تهران
مدرس دانشگاه خوارزمی تهران و کرج
مولف کتب و مقالات در زمینه روانشناسی و مشاوره
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن علمی مشاوره‌ای ایران
مجری کارگاه های آموزشی روانشناسی برای زوجین، جوانان و نوجوانان
طراح بسته های آموزشی و درمانی روانشناسی و مشاوره
مجری گروه درمانی در حیطه های مختلف روان شناختی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)