۰ رأی
شرح خدمات
دکتر امین رفیعی پور
دکتری پزشکی عمومی
دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت
استادیار دانشگاه پیام نور تهران
استاد یار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
سوابق تدریس دانشگاهی
جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده
بهداشت عمومی
بهداشت حرفه‌ای
بهداشت مادر و کودک
بهداشت محیط‌زیست
بیماری‌ها
بیماری‌های مادر و کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)