۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مینا مجتبایی
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
رئیس اسبق دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد واحد رودهن
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)