۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید موسی صدر حسینی
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
سرپرست مرکز تحقیقات و تشخیص میکروسکوپی سازمان پزشکی قانونی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)